angle rib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle rib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle rib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle rib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle rib

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gờ góc