angle file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle file

    * kỹ thuật

    giũa ba mặt