angle brace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle brace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle brace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle brace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle brace

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giằng ở góc