angled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angled.

Từ điển Anh Việt

 • angled

  /'æɳgld/

  * tính từ

  có góc, có góc cạnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angled

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  có góc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • angled

  forming or set at an angle

  angled parking

  Similar:

  angle: move or proceed at an angle

  he angled his way into the room

  lean: to incline or bend from a vertical position

  She leaned over the banister

  Synonyms: tilt, tip, slant, angle

  fish: seek indirectly

  fish for compliments

  Synonyms: angle

  angle: fish with a hook

  slant: present with a bias

  He biased his presentation so as to please the share holders

  Synonyms: angle, weight