fish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fish.

Từ điển Anh Việt

 • fish

  /fiʃ/

  * danh từ

  freshwater fish: cá nước ngọt

  salt-water fish: cá nước mặn

  cá, món cá

  (thiên văn học) chòm sao Cá

  người cắn câu, người bị mồi chài

  con người gã (có cá tính đặc biệt)

  a queer fish: một con người (gã) kỳ quặc

  all's fish that comes to his net

  lớn bé, to nhỏ hắn quơ tất

  to be as drunk as a fish

  say bí tỉ

  to be as mute as a fish

  câm như hến

  to drink like a fish

  (xem) drink

  to feed the fishes

  chết đuối

  bị say sóng

  like a fish out of water

  (xem) water

  to have other fish to fly

  có công việc khác quan trọng hơn

  he who would catch fish must not mind getting wet

  muốn ăn cá phải lội nước, muốn ăn hét phải đào giun

  neither fish, fish, not good red herring

  môn chẳng ra môn, khoai chẳng ra khoai

  never fry a fish till it's caught

  chưa làm vòng chớ vội mong ăn thịt

  never offer to teach fish to swim

  chớ nên múa rìu qua mắt thợ

  a pretty kettle of fish

  (xem) kettle

  there's as good fish in the sea as ever came out of it

  thừa mứa chứa chan, nhiều vô kể

  * nội động từ

  đánh cá, câu cá, bắt cá

  to fish in the sea: đánh cá ở biển

  (+ for) tìm, mò (cái gì ở dưới nước)

  (+ for) câu, moi những điều bí mật

  * ngoại động từ

  câu cá ở, đánh cá ở, bắt cá ở

  to fish a river: đánh cá ở sông

  (hàng hải)

  to fish the anchor: nhổ neo

  rút, lấy, kéo, moi

  to fish something out of water: kéo cái gì từ dưới nước lên

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) câu (cá), đánh (cá), bắt (cá), tìm (san hô...)

  to fish a troud: câu một con cá hồi

  to fish out

  đánh hết cá (ở ao...)

  moi (ý kiến, bí mật)

  to fish in troubled waters

  lợi dụng đục nước béo cò

  * danh từ

  (hàng hải) miếng gỗ nẹp, miếng sắt nẹp (ở cột buồm, ở chỗ nối)

  (ngành đường sắt) thanh nối ray ((cũng) fish plate)

  * ngoại động từ

  (hàng hải) nẹp (bằng gỗ hay sắt)

  nối (đường ray) bằng thanh nối ray

  * danh từ

  (đánh bài) thẻ (bằng ngà... dùng thay tiền để đánh bài)

 • fish

  (lý thuyết trò chơi) thẻ bằng ngà

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fish

  * kinh tế

  bắt cá

  cá

  * kỹ thuật

  cá

  nối ray

  ốp ray

  tấm đệm

  xây dựng:

  bản cá

  bản ghép

  giao thông & vận tải:

  con cá

  đánh bắt cá

  toán & tin:

  thẻ (thay tiền)

  thẻ bằng ngà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fish

  any of various mostly cold-blooded aquatic vertebrates usually having scales and breathing through gills

  the shark is a large fish

  in the living room there was a tank of colorful fish

  the flesh of fish used as food

  in Japan most fish is eaten raw

  after the scare about foot-and-mouth disease a lot of people started eating fish instead of meat

  they have a chef who specializes in fish

  seek indirectly

  fish for compliments

  Synonyms: angle

  catch or try to catch fish or shellfish

  I like to go fishing on weekends

  Similar:

  pisces: (astrology) a person who is born while the sun is in Pisces

  pisces: the twelfth sign of the zodiac; the sun is in this sign from about February 19 to March 20

  Synonyms: Pisces the Fishes