fish-net nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fish-net nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fish-net giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fish-net.

Từ điển Anh Việt

  • fish-net

    * danh từ

    lưới đánh cá