angle joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle joint

    * kỹ thuật

    khớp nối góc

    mối nối góc

    mối nối ở góc