angle rake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle rake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle rake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle rake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle rake

    * kỹ thuật

    góc biên