angle block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle block

    * kỹ thuật

    khớp nối góc