angle beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angle beam

  * kỹ thuật

  xà bằng thép góc

  xây dựng:

  dầm băng thép góc

  toán & tin:

  dầm bằng thép góc