angleworm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angleworm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angleworm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angleworm.

Từ điển Anh Việt

  • angleworm

    /'æɳglwə:m/

    * danh từ

    giun làm mồi câu

Từ điển Anh Anh - Wordnet