angle board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle board

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bàn góc cạnh