all nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all.

Từ điển Anh Việt

 • all

  /ɔ:l/

  * tính từ

  tất cả, hết thảy, toàn bộ, suốt trọn, mọi

  all my life: suốt đời tôi, trọn đời tôi

  all day: suốt ngày

  with all speed: hết tốc độ

  for all that: mặc dù tất cả những cái đó

  all Vietnam: toàn nước Việt Nam

  in all respects: về mọi phương diện

  * danh từ

  tất cả, tất thảy, hết thảy, toàn thể, toàn bộ

  all of us: tất cả chúng tôi; tất cả chúng ta

  all is over!: thế là xong tất cả!

  all are unanimous to vote: tất cả đều nhất trí bầu

  that's all I know: đó là tất cả những điều tôi biết

  all but he: tất cả trừ nó ra

  above all

  (xem) above

  after all

  (xem) after

  all but

  gần như, hầu như, suýt

  all but impossible: gần như không thể làm được

  he was all but drowned: hắn suýt chết đuối

  all and sundry

  toàn thể và từng người một, tất cả và từng cái một

  all one

  cũng vây thôi

  it's all one to me: đối với tôi thì cái đó cũng vậy thôi

  at all: chút nào, chút nào chăng

  I don't know him at all: tôi không biết hắn ta một chút nào

  in all: tổng cộng, tất cả, cả thảy

  not at all

  không đâu, không chút nào

  không dám (lời đáp khi ai cảm ơn mình)

  nothing at all

  không một chút nào, không một tí gì

  once for all

  (xem) once

  one and all

  tất cả không trừ một ai; tất cả không trừ một cái gì

  * phó từ

  hoàn toàn, toàn bộ, tất cả, trọn vẹn

  to be dressed all in white: mặc toàn trắng

  that's all wrong: cái đó sai cả rồi

  all alone

  một mình, đơn độc

  không ai giúp đỡ, tự làm lấy

  all at once

  cùng một lúc

  thình lình, đột nhiên

  all in

  mệt rã rời, kiệt sức

  all over

  khắp cả

  all over the world: khắp thế giới

  to be covered all over with mud: bùn bẩn khắp người

  xong, hết, chấm dứt

  it's all over: thế là xong, thế là hết

  hoàn toàn đúng là, y như hệt

  she is her mother all over: cô ta y hệt như bà mẹ

  all there

  (thông tục) trí óc sáng suốt lành mạnh, không mất trí, không điên

  he is not quite all there: anh ta mất trí rồi; trí óc anh ta không còn sáng suốt nữa rồi

  all the same

  cũng thế thôi, cũng vậy thôi, không có gì khác

  it was all the same to him: cái đó đối với hắn thì cũng vậy thôi

  if it's all the same to you: nếu đối với anh không phiền gì, nếu không phiền gì anh

  mặc dù thế nào, dù sao đi nữa

  he was punished all the same: mặc dù thế nào hắn cũng cứ bị phạt

  all the same I ought to have stayed: dù sao chăng nữa tôi phải ở lại thì phải

  thank you all the same: tuy vậy tôi vẫn xin cám ơn anh (chị...)

  all the better

  càng hay, càng tốt

  all the more

  càng

  all the worse

  mặc kệ

  to be all attention

  rất chăm chú

  to be all ears

  (xem) ear

  to be all eyes

  (xem) eye

  to be all smimles

  luôn luôn tươi cười

  to be all legs

  (xem) leg

  graps all, lose all

  (xem) grasp

  it's all up with him

  it's all over with him

  it's all U.P. with him

  (từ lóng) thế là nó tong rồi, thế là nó tiêu ma rồi thế là nó đi đời rồi

  that's all there's to it

  (thông tục) đấy chỉ có thế thôi, không có gỉ phải nói thêm nữa

  it's (that's) all very well but...

  (xem) well

 • all

  toàn bộ, tất cả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • all

  * kinh tế

  mọi

  tất cả

  toàn

  * kỹ thuật

  toàn bộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • all

  quantifier; used with either mass or count nouns to indicate the whole number or amount of or every one of a class

  we sat up all night

  ate all the food

  all men are mortal

  all parties are welcome

  Antonyms: no

  completely given to or absorbed by

  became all attention

  Similar:

  wholly: to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly')

  he was wholly convinced

  entirely satisfied with the meal

  it was completely different from what we expected

  was completely at fault

  a totally new situation

  the directions were all wrong

  it was not altogether her fault

  an altogether new approach

  a whole new idea

  Synonyms: entirely, completely, totally, altogether, whole

  Antonyms: partly