all-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-in.

Từ điển Anh Việt

 • all-in

  /'ɔ:lin/

  * tính từ

  bao gồm tất cả

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • all-in

  * kinh tế

  bao gồm tất cả

  gồm đủ trong đó

  tính hết một lần một