all-in-ballast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-in-ballast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-in-ballast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-in-ballast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-in-ballast

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    toàn bằng đá dăm