allium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium

    large genus of perennial and biennial pungent bulbous plants: garlic; leek; onion; chive; sometimes placed in family Alliaceae as the type genus

    Synonyms: genus Allium

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).