allium cepa viviparum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium cepa viviparum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium cepa viviparum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium cepa viviparum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium cepa viviparum

    Similar:

    tree onion: type of perennial onion grown chiefly as a curiosity or for early salad onions; having bulbils that replace the flowers

    Synonyms: Egyptian onion, top onion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).