allium ampeloprasum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium ampeloprasum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium ampeloprasum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium ampeloprasum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium ampeloprasum

    Similar:

    wild leek: coarse Old World perennial having a large bulb and tall stalk of greenish purple-tinged flowers; widely naturalized

    Synonyms: Levant garlic, kurrat

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).