allium porrum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium porrum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium porrum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium porrum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium porrum

    Similar:

    leek: plant having a large slender white bulb and flat overlapping dark green leaves; used in cooking; believed derived from the wild Allium ampeloprasum

    Synonyms: scallion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).