allium paradoxum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium paradoxum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium paradoxum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium paradoxum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium paradoxum

    Similar:

    few-flowered leek: leek producing bulbils instead of flowers; Russia and Iran

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).