allium tricoccum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allium tricoccum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allium tricoccum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allium tricoccum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allium tricoccum

    Similar:

    ramp: North American perennial having a slender bulb and whitish flowers

    Synonyms: wild leek

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).