all-wool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-wool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-wool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-wool.

Từ điển Anh Việt

  • all-wool

    /'ɔ:l'wul/

    * tính từ

    toàn bằng len