all-star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-star.

Từ điển Anh Việt

  • all-star

    * tính từ

    gồm toàn những diễn viên ngôi sao