allergy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allergy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allergy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allergy.

Từ điển Anh Việt

 • allergy

  /'ælədʤi/

  * danh từ

  (y học) dị ứng

  (thông tục) sự ác cảm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • allergy

  * kỹ thuật

  dị ứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • allergy

  hypersensitivity reaction to a particular allergen; symptoms can vary greatly in intensity

  Synonyms: allergic reaction