allergic reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allergic reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allergic reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allergic reaction.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allergic reaction

    Similar:

    allergy: hypersensitivity reaction to a particular allergen; symptoms can vary greatly in intensity

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).