allergic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allergic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allergic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allergic.

Từ điển Anh Việt

  • allergic

    /ə'lə:dʤik/

    * tính từ

    (y học) dị ứng

    (thông tục) dễ có ác cảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet