allergic rhinitis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allergic rhinitis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allergic rhinitis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allergic rhinitis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allergic rhinitis

    rhinitis caused by an allergic reaction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).