allergy diet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allergy diet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allergy diet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allergy diet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allergy diet

    a diet designed to avoid the foods that you are allergic to

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).