partly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partly.

Từ điển Anh Việt

 • partly

  /'pɑ:tli/

  * phó từ

  một phần, phần nào

 • partly

  từng phần, một phần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • partly

  * kỹ thuật

  một phần

  từng phần

  toán & tin:

  từng phần, một phần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • partly

  Similar:

  partially: in part; in some degree; not wholly

  I felt partly to blame

  He was partially paralyzed

  Synonyms: part

  Antonyms: wholly