partially nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partially nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partially giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partially.

Từ điển Anh Việt

 • partially

  * phó từ

  không hoàn chỉnh; cục bộ, một phần

  một cách không vô tư; thiên vị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • partially

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  một cách riêng

  từng phần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • partially

  in part; in some degree; not wholly

  I felt partly to blame

  He was partially paralyzed

  Synonyms: partly, part

  Antonyms: wholly