partially automated digital signal cross-connect (padsx) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partially automated digital signal cross-connect (padsx) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partially automated digital signal cross-connect (padsx) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partially automated digital signal cross-connect (padsx).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partially automated digital signal cross-connect (padsx)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kết nối chéo tín hiệu số tự động hóa từng phần