partly penetrating well nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partly penetrating well nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partly penetrating well giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partly penetrating well.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partly penetrating well

    * kỹ thuật

    giếng không hoàn chỉnh