partly finished goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partly finished goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partly finished goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partly finished goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partly finished goods

    * kinh tế

    bán thành phẩm