alloxan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloxan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloxan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloxan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alloxan

    * kỹ thuật

    y học:

    một chất dẫn xuất từ pyrimidine