alloy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloy.

Từ điển Anh Việt

 • alloy

  /'ælɔi/

  * danh từ

  hợp kim

  tuổi (kim loại quý như vàng bạc)

  chất hỗn hợp; sự pha trộn

  happiness without alloy: niềm hạnh phúc hoàn toàn không có gì làm vằn gợn

  * ngoại động từ

  nấu thành hợp kim

  trộn vào, pha trộn

  làm xấu đi, làm giảm giá trị đi

 • alloy

  (Tech) hợp kim

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alloy

  * kinh tế

  hợp kim

  tuổi (của vàng, bạc...)

  * kỹ thuật

  hỗn hợp

  hợp kim

  điện lạnh:

  chất hỗn hợp

  cơ khí & công trình:

  chất pha trộn

  sự pha (trộn)

  ô tô:

  kim loại màu sáng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alloy

  a mixture containing two or more metallic elements or metallic and nonmetallic elements usually fused together or dissolving into each other when molten

  brass is an alloy of zinc and copper

  Synonyms: metal

  make an alloy of

  Similar:

  admixture: the state of impairing the quality or reducing the value of something

  debase: lower in value by increasing the base-metal content