metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metal.

Từ điển Anh Việt

 • metal

  /'metl/

  * danh từ

  kim loại

  đá lát đường, đá ba lát (đường xe lửa) ((cũng) toad metal)

  (số nhiều) đường sắt, đường ray

  the train leaves (turn off) the metals: xe lửa trật ray

  (quân sự) xe tăng, xe bọc thép

  thuỷ tinh lỏng

  * ngoại động từ

  bọc kim loại

  rải đá; rải đá sửa (một con đường)

 • metal

  (vật lí) kim loại

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • metal

  * kỹ thuật

  bằng kim loại

  đá dăm

  đá rải đường

  kim loại

  rải balát

  xây dựng:

  dải đá dăm

  rải đá dăm

  thuộc kim loại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • metal

  cover with metal

  Similar:

  metallic element: any of several chemical elements that are usually shiny solids that conduct heat or electricity and can be formed into sheets etc.

  alloy: a mixture containing two or more metallic elements or metallic and nonmetallic elements usually fused together or dissolving into each other when molten

  brass is an alloy of zinc and copper

  metallic: containing or made of or resembling or characteristic of a metal

  a metallic compound

  metallic luster

  the strange metallic note of the meadow lark, suggesting the clash of vibrant blades"- Ambrose Bierce

  Antonyms: nonmetallic