metaled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metaled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metaled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metaled.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • metaled

    * kỹ thuật

    bọc kim loại