alloyed-lead pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloyed-lead pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloyed-lead pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloyed-lead pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alloyed-lead pipe

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    ống chì hợp kim