alloying addition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloying addition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloying addition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloying addition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alloying addition

    * kỹ thuật

    sự tạo hợp kim