alloying metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alloying metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alloying metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alloying metal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alloying metal

    * kỹ thuật

    hợp kim