all-cast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-cast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-cast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-cast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-cast

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    được đúc liền