all call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all call

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    cuộc gọi chung