ally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ally.

Từ điển Anh Việt

 • ally

  /'æli/

  * danh từ

  hòn bi (bằng đá thạch cao)

  * danh từ

  nước đồng minh, nước liên minh; bạn đồng minh

  * ngoại động từ

  liên kết, liên minh

  kết thông gia

  allied to: gắn với, có quan hệ họ hàng với

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ally

  a friendly nation

  an associate who provides cooperation or assistance

  he's a good ally in fight

  Synonyms: friend

  Antonyms: foe

  become an ally or associate, as by a treaty or marriage

  He allied himself with the Communists