allyl group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allyl group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allyl group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allyl group.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • allyl group

    Similar:

    allyl: the univalent unsaturated organic radical C3H5; derived from propylene

    Synonyms: allyl radical

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).