all-hail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-hail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-hail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-hail.

Từ điển Anh Việt

  • all-hail

    interj

    vạn tuế! hoan nghênh