all-pass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-pass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-pass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-pass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-pass

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    thông toàn dải