all-pass element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-pass element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-pass element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-pass element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-pass element

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    phần tử toàn thông