all-out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-out.

Từ điển Anh Việt

 • all-out

  /'ɔ:l'aut/

  * tính từ & phó từ

  dốc hết sức, dốc toàn lực

  an all-out attack: một cuộc tấn công dốc toàn lực

  toàn, hoàn toàn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • all-out

  using all available resources

  all-out war

  a full-scale campaign against nuclear power plants

  Synonyms: full-scale