all-out sales campaign nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-out sales campaign nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-out sales campaign giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-out sales campaign.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • all-out sales campaign

    * kinh tế

    chiến dịch bán dốc toàn lực