all-outer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

all-outer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm all-outer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của all-outer.

Từ điển Anh Việt

  • all-outer

    * danh từ

    (từ Mỹ) người hết lòng bênh vực